Skip to main content

Een Agora-inspectie-

waarderingskader

Als directeur van de Vereniging Agora Onderwijs heb ik het initiatief genomen om het inspectiekader van de Onderwijsinspectie te vertalen naar een specifiek agora-inspectie-waarderingskader. Dit waarderingskader zal een fundamentele pijler vormen binnen onze kwaliteitszorg en dient als een instrument om de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen te waarborgen en te verbeteren.

Bestel boek

Doelen van het Agora-Inspectie-Waarderingskader

Het agora-inspectie-waarderingskader heeft drie belangrijke doelen:

  1. Het antwoord van Agora op het inspectiekader: Het kader beschrijft hoe wij als Agorascholen invulling geven aan de standaarden van de inspectie, vanuit onze unieke visie en aanpak.
  2. Inspectieperspectief: Het dient als een leidraad voor inspecteurs om onze scholen te beoordelen, met respect voor de Agoravisie en onze onderwijsprincipes.
  3. Verantwoording en bewijsvoering: Het toont aan hoe wij voldoen aan de wettelijke eisen, met bewijs- en beleidsstukken die de uitvoering van ons beleid ondersteunen en aantonen dat dit in de praktijk wordt gebracht.

Opbouw van het waarderingskader

Voor elke standaard uit het inspectiekader beschrijven we in drie kolommen:

  1. Wat zie je leerlingen doen?: Concrete observaties van leerlingengedrag en leeractiviteiten.
  2. Wat zie je het lerarenteam doen?: De acties en interventies van leraren en teams die bijdragen aan de standaard.
  3. Bewijs- en beleidsstukken: Documenten en beleidsstukken die aantonen dat het beschreven beleid ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd en effectief is.

Implementatie op Schoolniveau

Hoewel we vanuit de Vereniging Agora Onderwijs een eerste aanzet hebben gegeven, is de volgende cruciale stap om dit waarderingskader ook echt op schoolniveau te implementeren. Dit betekent dat:

  • Het kader herkenbaar en bruikbaar moet zijn binnen elke Agoraschool.
  • Het een integraal onderdeel moet zijn van het door het bestuur gevoerde kwaliteitsbeleid.
  • Het de instemming moet hebben van de medezeggenschapsraad (MR).

Praktische Toepassing en Evaluatie

Om de praktische bruikbaarheid van het waarderingskader te testen, willen we het graag gebruiken tijdens enkele inspectiebezoeken op Agorascholen. Dit biedt ons de mogelijkheid om te onderzoeken of het kader een kwalitatieve aanvulling is voor de inspectie en helpt ons om met respect voor de Agoravisie te voldoen aan de wettelijke eisen.

Rekenschap en verantwoording

Bij Agora maken we maximaal gebruik van de vrijheid van inrichting van onderwijs, zoals vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet. Dit brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om rekenschap en verantwoording af te leggen aan de samenleving over de kwaliteit en de effecten van ons onderwijs. Het agora-inspectie-waarderingskader is een essentieel instrument om deze verantwoording te kunnen afleggen.

Met dit nieuwe waarderingskader kunnen bestuur en inspectie op een betere manier het gesprek voeren over de kwaliteit van het onderwijs op Agorascholen. Het kader ondersteunt ons in het waarborgen van de onderwijskwaliteit en helpt ons om onze visie en aanpak duidelijk te communiceren en te evalueren. We zijn volop in gesprek met de scholen en de inspectie over dit kader.

Wij zijn enthousiast om deze volgende stap te zetten en kijken uit naar de samenwerking met de inspectie en onze scholen om dit waarderingskader succesvol te implementeren en te gebruiken.

Binnenkort zal ik hier voorbeelden van het kader laten zien.